زندگی مستقل

مهارت‌های زندگی مستقل عبارت است از فعالیت هایی که افراد با توجه به سطح قابلیت‌هایشان انجام می‌دهند تا جایی که امکان دارد در زندگی مستقل باشند.
این مهارت‌ها شامل موارد زیر هستند اما به آنها محدود نمی‌شوند.

الف)مراقبت شخصی (لباس پوشیدن، بهداشت فردی و رسیدگی به خود)

ب) آماده کردن غذا

پ)مدیریت پوشش (شستن لباس‌ها، مرتب کردن لباس‌ها، تشخیص لباس‌ها از یکدیگر)

ت)مدیریت مالی

ث)ساماندهی امور شخصی (از قبیل مدیریت زمان و مدیریت اشیاء و متعلقات)

ج) تعمیرات و نگهداری وسایل خانه